رسالت بیمارستان:

ما بر آنیم انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان در ایران و منطقه خاور میانه باشیم.

چشم انداز بیمارستان:

ما بر آنیم انتخاب برتر پزشکان،کارکنان در ایران و منطقه خاور میانه باشیم.

ارزش‌ها:

  • مهربانی و دلسوزی
  • بیمار محوری و مشتری نوازی
  • خدمت خالصانه
  • اخلاق حرفه‌ای
  • فرهنگ کیفیت و ایمنی
  • دانش مداری
  • فرآیند نگری

ویژگی فردی – سازمانی:

صداقت، صراحت، احترام