بخش های پشتیبانی

کاخداری

مسئول واحد: آقای علیرضا کریمی شمار…

امور مالی

 مسئول واحد: خانم منصور خانی شماره…

انتظامات

مسئول واحد: آقای علیرضا کریمی شمار…