رسالت ،چشم انداز و ارزشهای بیمارستان نیکان غرب

بیانیه رسالت : بیمارستان نیکان غرب تلاش می کند  در راستای التیام آلام بیماران ،خدمات بهداشتی-درمانی ایمن و اثر بخش  و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی و جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد.

چشم انداز بیمارستان : ما برآنیم انتخاب برتر بیماران،پزشکان و کارکنان در ایران و منطقه خاورمیانه باشیم

ارزشها :

❖رفتار توام با مهربانی و احترام
❖ اعتماد و وفاداری متقابل سازمان و کارکنان به یکدیگر
❖ رعایت انصاف در تمام سطوح عملکردي
❖ احترام به حقوق بیماران، پزشکان و کارکنان و مشتري مداري
❖ نیک اندیشی و عمل صالح
❖ اعتبار و اطمینان متقابل ذینفعان و سازمان
❖ ارتباط مناسب با تامین کنندگان و ذي نفعان
❖ کارتیمی و مشارکت جمعی

ویژگی فردی-سازمانی:

صداقت-صراحت-احترام

راه های ارتباطی با بیمارستان :

وبسایت: https://westnikan.nikanhospital.com

شماره تماس :۴۷۵۶۴۷۵۶ -۰۲۱

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان، بیمارستان نیکان غرب